Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“) a které kupující (spotřebitel ve smyslu § 52 odst. 3 občanského zákoníku) zakoupil u Josef Jung, Českolipská 394 / 8, Praha 9 IČO: 6393 0650( dále jen prodejce“). Kupující převzetím zboží od prodejce nebo přepravce souhlasí s tímto uvedeným reklamačním řádem.

Délka záruční doby je uvedena na daňovém dokladu za prodávanou věc. Není-li tam uvedena, je stanovena zákonem a činí 24 měsíců u spotřebního zboží. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba začíná běžet od převzetí prodávané věci kupujícím. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

Při uplatnění záruky má kupující, který je spotřebitelem:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • vyjde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodejce bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Vykazuje-li objednaná věc zjevné nedostatky (například porušený transportní obal) již při přebírání zboží, má kupující právo věc nepřevzít. V takovém případě bude věc zaslána zpět prodejci. Ta má povinnost vše uvést do pořádku a věc kupujícímu odeslat znovu v co nejkratším možném termínu.

V případě odstoupení od kupní smlouvy musí kupující vydat prodejci vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí byla věc zničena nebo spotřebována), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodejce uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodejce kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Kupující je oprávněn reklamovat zakoupenou věc v níže uvedené zasílací adrese prodejce. Prodejce je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Prodejce nebo jeho pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodejce s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

V případě zasílání reklamovaného zboží prodejce se za den přijetí reklamace považuje den obdržení poslední součásti zboží prodejce. A za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené reklamace přepravní službě. V tomto případě je kupující také povinen zaslat reklamované zboží spolu s veškerým příslušenstvím a spolu s originálem záručního listu, pokud mu byl vydán, dále řádně vyplněnou žádostí o reklamaci a kopií daňového dokladu nebo kopií dodacího listu. Kupující je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození zboží a je také povinen zboží označit dle jeho povahy (křehké atd.). Nebezpečí škody na věci nese až do jejího doručení prodejci kupující.

Kupující je povinen reklamované zboží dodat prodejci čisté (oděvy vyprané, obuv vyčištěná).

Kupující je povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy reklamace měla být vyřízena, a byla-li vyřízena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím vyřízení, pokud se prodejce a kupující nedohodnou jinak. Neučiní-li tak, je kupující povinen zaplatit prodejci poplatek za uskladnění ve výši 20,– Kč za každý den jeho prodlení s vyzvednutím věci.

Nevyzvedne-li si kupující věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má prodejce právo věc prodat. Je-li prodejci známa adresa kupujícího a jde-li o věc větší hodnoty, je prodejce povinen o zamýšleném prodeji kupujícího předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci. Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci, vyplatí prodejce kupujícímu výtěžek prodeje po odečtení poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výtěžek prodeje musí kupující uplatnit u prodejce.

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle kazí, musí být uplatněna nejdéle v den následující po koupi; jinak práva zaniknou.

ZASÍLACÍ ADRESA PRO REKLAMACE

VÁCLAV JUNG
DĚLNICKÁ 54
170 00 PRAHA 7

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dne 1. 10. 2010.

Distribuční značky

 • Hype
 • RocaWear
 • Phat Farm
 • Baby Phat
 • Crooks and Castles
 • Apple Bottoms
 • Montana-cans
 • Two Angle
 • Johnny Blaze
 • PyroManiac
 • Ruff Ryders

Další značky

 • 3M
 • CammoBrand
 • Edding
 • Famous Stars and Straps
 • Flat Fitty
 • Glamorous by Glam
 • Grog
 • Joker
 • Karl Kani
 • Pelle Pelle
 • Sean John
 • Urban Classics
 • DADA
 • New Era
 • South Pole
 • Raw Blue
 • Zoo York
 • Master Dis
 • Storm
 • Molotow
 • Ecko
 • G-Unit
 • Miskeen
 • Illmatic
 • Mounko

Grafittishop, Zapsáno v RŽP MČ Praha 9 pod. č.j.: ŽIV/145/2012/RAD/4